POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady, na jakich odbywa się współpraca handlowa dotycząca produktów oraz usług oferowanych przez producenta Komet Sp. z o.o., ul. Dworcowa 6, 62-035 Runowo, Polska, NIP: PL7772596580, REGON: 634214090, www.komet.pl, T: (+48) 61 8 170 100, F: (+48) 61 8 179 050, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030388.

Producent sprzedaje swoje Produkty pod marką: Komet, My MODERN Home lub My MODERN Garden oraz wykonuje i sprzedaje Produkty lub Usługi według indywidualnych ustaleń z odbiorcami.

Produkty Producenta, a także wszelkie materiały marketingowe i opracowania techniczne stanowią przedmiot praw własnościowych i/lub autorskich Producenta. Projekty lub wzory Odbiorców stanowią przedmiot praw własnościowych i/lub autorskich Odbiorców.

Prowadzenie współpracy handlowej dotyczącej Produktów lub Usług oznacza znajomość oraz akceptację przez Producenta i Odbiorców wszystkich Warunków.

Odbiorcy wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie swoich danych przez Producenta, które służą realizacji współpracy, zwłaszcza realizacji zleceń lub zamówień.

Odbiorcy upoważniają Producenta do przekazywania niezbędnych danych podmiotom, za pośrednictwem których Producent realizuje współpracę (np. firmy transportowe), a także w sytuacjach, gdy niepodanie tych danych mogłoby uniemożliwić realizację współpracy.

Producent zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by wykonywać swoje działania na jak najwyższym poziomie.

PRODUKTY I USŁUGI

Producent produkuje i sprzedaje Produkty oraz świadczy Usługi dokładając wszelkich starań, by spełnić oczekiwania swoich Odbiorców.

Jeżeli w procesie produkcji będzie wykorzystywany naturalny komponent, Producent dopuszcza możliwość występowania różnic pomiędzy Produktami (np. odcień, kolor, struktura).

Producent umożliwia zamawianie indywidualnych lub zbiorczych opakowań do Produktów, jak również na potrzeby świadczonych Usług. Opakowania Producenta minimalizują ryzyko uszkodzenia przedmiotu zamówienia w transporcie.

CENY

Ceny standardowych Produktów są określane przez Producenta na podstawie cenników. Cenniki obowiązują do odwołania lub do momentu poinformowania Odbiorcy o ich aktualizacji.

Ceny Produktów innych, niż standardowe są przygotowywane indywidualnie.

Producent określa rabaty cenowe w zależności od ilości produktów będących przedmiotem zamówienia oraz pozostałych warunków sprzedaży.

Wszystkie cenniki zawierają ceny netto i oznaczenie waluty, w której przedstawiona jest oferta. Dla krajów innych, niż Polska oferta cenowa jest podawana w EURO.

ZAMÓWIENIE

Zamówienie powinno zawierać dane Odbiorcy (pełną nazwę, adres siedziby, NIP, informacje rejestrowe i kontaktowe), specyfikację zamówienia, dokładny adres miejsca odbioru/dostawy zamówienia, możliwych godzin dostawy oraz dane osoby uprawnionej do odbioru zamówienia. Zamówienie wymaga formy pisemnej (elektronicznej). Po otrzymaniu zamówienia Producent

przesyła potwierdzenie i niezwłocznie uruchamia proces produkcji. W przypadku odstąpienia od złożonego zamówienia (rezygnacji), ewentualne wpłaty przekazane Producentowi nie podlegają zwrotowi, a ponadto Producent ma prawo do rekompensaty poniesionych kosztów produkcji.

ZWROT PRODUKTÓW

Po zrealizowaniu dostawy zamówienia Producent nie przewiduje możliwości zwrotu zakupionych Produktów.

WARUNKI PŁATNOŚCI

Wzory produktów, próbki materiałów oraz wszystkie zamówienia Produktów i Usług o wartości do 1000 zł netto (250 EUR) przyjmujemy do realizacji wyłącznie po otrzymaniu całości przedpłaty.

Od Odbiorców dokonujących pierwszego zamówienia Produktów, o wartości powyżej 1000 zł netto (250 EUR), wymagamy przedpłaty w wysokości 50% wartości zamówienia. Warunki te dotyczą także wszystkich indywidualnych/nietypowych projektów, wykonywanych na specjalne zamówienie Odbiorców, bez względu na ich status.

Stali Odbiorcy są zwolnieni z obowiązku wnoszenia przedpłaty oraz otrzymują specjalne warunki płatności według odrębnych zasad.

Akceptowalną formą płatności jest przelew bankowy. W przypadku zamówień o wartości do 1000 zł netto dopuszczalna jest również płatność gotówką w kasie, w siedzibie przedsiębiorstwa.

TERMINOWOŚĆ PŁATNOŚCI

Datą dokonania płatności jest dzień zaksięgowania środków na koncie bankowym Producenta.

W przypadku nieterminowej zapłaty przez Odbiorcę, Producent uprawniony jest do wystawienia noty odsetkowej.

TERMIN REALIZACJI. DOSTAWA.

Standardowy termin realizacji zamówień Produktów (wliczając dostawę do Odbiorcy/jeśli dotyczy) wynosi od 4 do 8 tygodni. Korzystamy z usług transportowych świadczonych przez firmy zewnętrzne, dlatego w wyjątkowych przypadkach mogą wystąpić pewne odchylenia w czasie przewidzianym na dostawę zamówienia, niezależne od Producenta. Producent dostarcza zamówienie pod adres wskazany przez Odbiorcę lub Odbiorca organizuje odbiór zrealizowanego zamówienia z siedziby Producenta. Odbiorca jest zobowiązany do współpracy przy dostawie oraz do zorganizowania odbioru dostawy Produktów od spedytora pod wskazanym adresem. Termin, w którym Produkty zostają udostępnione Odbiorcy w uzgodnionym czasie i miejscu należy uznać za datę dostawy, nawet, jeśli Odbiorca nie przyjął zamówienia. Terminy i okresy dostaw mogą być zawieszone do czasu wywiązania się przez Odbiorcę ze swoich nieuregulowanych zobowiązań płatniczych w stosunku do Producenta, jeśli taka sytuacja miałaby miejsce.

PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI

Producent pozostaje wyłącznym właścicielem zamówionych przez Odbiorcę Produktów do czasu opłacenia całkowitej wartości zamówienia. Wszelkie koszty wynikłe po prawidłowo dokonanej dostawie zamówienia przez Producenta leżą po stronie Odbiorcy.

GWARANCJA

Producent udziela 24 miesięcznej gwarancji, licząc od daty przekazania zamówienia Odbiorcy. Uprawniony do skorzystania z gwarancji jest Odbiorca, który dokonał całkowitej zapłaty za złożone zamówienie (doszło do transakcji kupna-sprzedaży). Gwarancja nie obejmuje wad powstałych skutkiem: niewłaściwego zastosowania i/lub użytkowania, obsługi, składowania, nieprawidłowego montażu, działania czynników zewnętrznych, jak np. chemicznych, na które Producent nie posiada wpływu. Gwarancji nie podlegają zużyte Produkty w wyniku normalnej eksploatacji. Więcej informacji na temat gwarancji dostępnych jest na stronie www.komet.pl/gwarancje

REKLAMACJE

Weryfikacja ilościowa następuje w momencie przyjęcia zamówienia przez Odbiorcę. Odbiorca ma obowiązek sprawdzenia widocznego stanu opakowań. W przypadku uszkodzeń, w momencie dostawy należy odnotować zastrzeżenia na dokumencie przewozowym i sporządzić protokół szkody w obecności przewoźnika. Zgłoszenia uszkodzeń zewnętrznych w terminie późniejszym nie są przyjmowane. Reklamacja jakościowa może zostać złożona przez Odbiorcę w okresie obowiązywania gwarancji. Odbiorca przesyła Producentowi elektroniczne zgłoszenie reklamacyjne poprzez formularz dostępny na stronie internetowej www.komet.pl/wspolpraca/ lub za pomocą poczty e-mail. Zgłoszenie musi zawierać opis i załączoną dokumentację zdjęciową umożliwiającą jednoznaczną ocenę sytuacji. Odpowiedzialność Producenta obejmuje obowiązek naprawy wadliwych Produktów, ich wymianę lub rekompensatę, przy czym wybór w tym względzie należy do Producenta. Uszkodzenia mechaniczne powstałe po przekazaniu Produktów nie stanowią podstawy zgłoszenia reklamacyjnego. Pozbawione możliwości zgłoszenia reklamacyjnego są Produkty, które zostały zmodyfikowane przez Odbiorcę lub osoby trzecie, chyba, że nastąpiło to za zgodą Producenta.
SIŁA WYŻSZAProducent zobowiązuje się do niezwłocznego powiadamiania Odbiorcy o okolicznościach mogących mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. Jeżeli realizacja zamówienia jest niemożliwa na skutek wystąpienia siły wyższej, Producent nie jest odpowiedzialny za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie zobowiązań względem Odbiorcy. Strony mogą umówić się, że zobowiązania stron ulegną zawieszeniu do czasu ustania działania siły wyższej lub do czasu usunięcia jej skutków.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zmiana niniejszych Warunków wymaga dla swej ważności formy pisemnej. Ewentualne spory pomiędzy stronami będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia w terminie 30 dni, będą rozstrzygane przez sąd polski, właściwy ze względu na siedzibę Producenta.

Ogólne Warunki Sprzedaży zostały zaktualizowane i obowiązują od 01.03.2021 r.

Komet Sp. z o.o.